Přijímání oznámení - whistleblowing

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“), zřídila společnost MADE GROUP, a.s., se sídlem Kostelecká 894/61, 196 00 Praha 9, IČO: 27124151, DIČ: CZ27124151, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9156 (dále jako „Společnost“) jako povinný subjekt tzv. vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS“) a určil příslušnou osobu odpovědnou za přijímání oznámení a nakládání s ním, jíž se stal Ing. Milan Veverka.

Příslušná osoba přijímá a vyřizuje oznámení od osoby, která pro Společnost vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 zákona, včetně uchazečů o práci či jinou činnost (dále jen „oznamovatel“).

V souladu s ustanovením § 9 odst. 2) písm. b) bod 3 zákona. Společnost vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona.

Anonymní podání nejsou považována za oznámení a příslušná osoba je neprošetřuje.

Oznámení lze podat:

  • prostřednictvím emailu na adresu: oznameni@madegroup.cz - preferovaný způsob komunikace
  • V listinné podobě na adresu MADE GROUP, a.s., se sídlem Kostelecká 894/61, 196 00 Praha 9 - Whistleblowing – k rukám příslušné osoby,
  • Telefonicky v pondělí až pátek v čase od 09:00 do 12:00 hod, na telefonním čísle +420 778 525 200.
  • Osobně vždy po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě.

Obsah schránky pro příjem oznámení a elektronická pošta jsou pravidelně kontrolovány a oznámení průběžně přijímána.

V souladu s § 2 zákona oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. Dále obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít ve Společnosti nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem zaměstnání, dobrovolnické činnosti, odborné praxe nebo stáže ve Společnosti a které naplňuje znaky obsažené v ustanovení § 2 odst. 1) zákona.

Oznamovatel by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měl mít pádný důvod se domnívat, že jím oznamované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být sankcionováno. Oznamovatel by měl být schopen identifikovat, jaké oblasti se protiprávní jednání týká, a promyslet jaké ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání může poskytnout. Rozsah a kvalita předkládaných informací mohou pozitivně ovlivnit způsob prošetření oznámení.

Osobám, které oznamují protiprávní jednání nesouvisející s činností Společnosti, je určen externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti

Stažení v PDF: Whistleblowing